preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:

VIRTUALNA KNJIŽNICA

Slike Stobreča

 

NATJEČAJ za radno mjesto

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja - psiholog Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 27. 1. 2022. 11:57

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja - tehnička kultura i informatika Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 19. 1. 2022. 12:54

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja - matematika Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 19. 1. 2022. 12:54

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja - informatika Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 19. 1. 2022. 12:54

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja - tajnik Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 19. 1. 2022. 12:53

POZIV na procjenu odnosno testiranje - učitelj informatike Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 22. 12. 2021. 13:05

POZIV na procjenu odnosno testiranje - učitelj matematike Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 22. 12. 2021. 13:04

POZIV na procjenu odnosno testiranje - tajnik Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 22. 12. 2021. 13:03

POZIV na procjenu odnosno testiranje - psiholog Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 14. 12. 2021. 11:22

Način procjene odnosno testiranja kandidata - učitelj informatike i tehničke kulture Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 7. 12. 2021. 11:32

Način procjene odnosno testiranja kandidata - učitelj informatike Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 7. 12. 2021. 11:32

Način procjene odnosno testiranja kandidata - učitelj matematike Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 7. 12. 2021. 11:31

Način procjene odnosno testiranja kandidata - psiholog Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 7. 12. 2021. 11:31

Način procjene odnosno testiranja kandidata - tajnik Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 7. 12. 2021. 11:31

NATJEČAJ - učitelj informatike i tehničke kulture Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 29. 11. 2021. 11:47

NATJEČAJ - učitelj informatike Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 29. 11. 2021. 11:46

NATJEČAJ - učitelj matematike Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 29. 11. 2021. 11:46

NATJEČAJ - stručni suradnik - psiholog Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 29. 11. 2021. 11:44

NATJEČAJ - tajnik Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 29. 11. 2021. 11:43

Natječaj za imenovanje ravnatelja Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 14. 5. 2021. 10:49

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja domar/ložač Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 18. 2. 2021. 09:09

P O Z I V na procjenu odnosno testiranje - domar/ložač Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 27. 1. 2021. 13:54

Način procjene odnosno testiranja kandidata - domar/ložač Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 15. 1. 2021. 13:36

Natječaj za radno mjesto domar-ložač Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 7. 1. 2021. 11:45

Obavijest o rezultatima natječaja - učitelj informatike Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 24. 11. 2020. 12:58

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA INFORMATIKE Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 26. 10. 2020. 10:39

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA HRVATSKOG I ENGLESKOG JEZIKA Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedrana Ždero  datum: 22. 10. 2019. 12:25
 


 

UČITELJ / UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

 

Radno mjesto


STOBREČ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


1


Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


Puno radno vrijeme


Nema smještaja


U cijelosti


26.4.2018.


4.5.2018.


 

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Opis poslova:
- Planiranje i programiranje odgojno obrazovnih sadržaja
- Upoznavanje sa načinom praktične izvedbe godišnjeg plana i programa rada škole
- Mjesečno i dnevno planiranje odgojno obrazovnih procesa
- ostali poslovi predviđeni programom stručnog osposobljavanja

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale.
Uz prijavu priložiti dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta i to:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (presliku domovnice)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome)
- Uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6mj)
- potvrda o podacima staža evidentiranim u HZMO
- uvjerenje o nezaposlenosti


 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA STOBREČ


pismena zamolba: Ivankova 13, 21311 Stobreč


 

UČITELJ / UČITELJICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

 

Radno mjesto


STOBREČ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


1


Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


Puno radno vrijeme


Nema smještaja


U cijelosti


26.4.2018.


4.5.2018.


 

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Opis poslova: osposobljavanje za odgojno obrazovni rad s učenicima, izvođenje nastave, osposobljavanje za pripremu planova i programa rada u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture te ispunjavanje pedagoške dokumentacije.
Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale.
Uz prijavu priložiti dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta i to:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (presliku domovnice)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome)
- uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6mj)
- potvrda o podacima staža evidentiranim u HZMO
- uvjerenje o nezaposlenosti


 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA STOBREČ


pismena zamolba: Ivankova 13, 21311 Stobreč

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 
GRAD SPLIT
Osnovna škola STOBREČ
Stobreč, Ivankova 13
KLASA: 602-02/18-01/6
URBROJ: 2181-170-18-14
Stobreč, 28.02.2018.g.

 


Na temelju članka 24. stavka 4. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN, broj: 128/17), u vezi s člankom 8. i člankom 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Stobreč, po natječaju objavljenom dana 12.02.2018.g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč, radi zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice informatike na određeno vrijeme, za nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno, tj. 4 DRV), dostavlja se sljedeća 

 

O B A V I J E S T
KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

Ravnateljica Osnovne škole Stobreč, Marina Baćak, prof., je dana 28.02.2017.g., po prethodno dobivenoj suglasnosti Školskog odbora na sjednici održanoj dana 27.02.2017.g., donijela Odluku o izboru Marine Boljat, iz Kaštel Kambelovca, na radno mjesto učitelja/ice informatike na određeno vrijeme, za nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno, tj. 4 DRV).

 

Ravnateljica:
Marina Baćak, prof.
    
  

Dostaviti:
-    svim kandidatima
-    pismohrana 

 
Osnovna škola Stobreč
Ivankova 13
21311 Stobreč
KLASA: 602-02/18-01/6
URBROJ: 2181-170-18-1
Stobreč, 08.02.2018.g.
 
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17), Osnovna škola Stobreč, raspisuje
 
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:
 
- učitelj/ica informatike - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (ukupno 20 sati tjedno), zamjena do povratka privremeno odsutne učiteljice na rad, 
 
UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN, br.: 47/96, 56/01)
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je  priložiti: 
- životopis,
- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
- uvjerenje nadležnog suda  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (izvornik). 
 
Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.
 
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.
Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.
Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.
Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br.: 121/17) potražiti na poveznici: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.: 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
 
Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Stobreč, Ivankova 13, 21311 Stobreč, s naznakom ˝Za natječaj – učitelj informatike˝.
 
Datum objave natječaja: 12.02.2018.g.
 
Ravnateljica:
Marina Baćak, prof.
____________________
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

GRAD SPLIT

Osnovna škola STOBREČ

Stobreč, Ivankova 13

KLASA: 602-02/17-01/75

URBROJ: 2181-170-17-12

Stobreč, 13.10.2017.g.

 

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, broj: 39/17), u vezi s člankom 8. i člankom 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Stobreč, po natječaju objavljenom dana 25.09.2017.g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč, radi zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice razredne nastave na određeno vrijeme, za puno radno vrijeme (40 sati tjedno, tj. 8 DRV), dostavlja se sljedeća

 

 

 

O B A V I J E S T

KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

 

Ravnateljica Osnovne škole Stobreč, Marina Baćak, prof., je dana 13.10.2017.g., po prethodno dobivenoj suglasnosti Školskog odbora na sjednici održanoj dana 12.10.2017.g., donijela Odluku o izboru Anamarie Radosoljić, iz Donjeg Sitnog, na radno mjesto učitelja/ice razredne nastave na određeno vrijeme, za puno radno vrijeme (40 sati tjedno, tj. 8 DRV).

 

 

 

                                                                                              Ravnateljica:

                                                                                              Marina Baćak, prof.

                                                                                              

 

Dostaviti:

-svim kandidatima

-pismohrana 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

GRAD SPLIT

Osnovna škola STOBREČ

Stobreč, Ivankova 13

KLASA: 602-02/17-01/74

URBROJ: 2181-170-17-13

Stobreč, 13.10.2017.g.

 

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, broj: 39/17), u vezi s člankom 8. i člankom 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Stobreč, po natječaju objavljenom dana 25.09.2017.g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč, radi zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice engleskog jezika na određeno vrijeme, za puno radno vrijeme (40 sati tjedno, tj. 8 DRV), dostavlja se sljedeća

 

 

O B A V I J E S T

KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

 

 

Ravnateljica Osnovne škole Stobreč, Marina Baćak, prof., je dana 13.10.2017.g., po prethodno dobivenoj suglasnosti Školskog odbora na sjednici održanoj dana 12.10.2017.g., donijela Odluku o izboru Ivane Čoko, iz Splita, na radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika na određeno vrijeme, za puno radno vrijeme (40 sati tjedno, tj. 8 DRV).

 

 

 

 

                                                                                              Ravnateljica:

                                                                                              Marina Baćak, prof.

                                                                                              

                          Dostaviti:

-svim kandidatima

-pismohrana 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

GRAD SPLIT

Osnovna škola STOBREČ

Stobreč, Ivankova 13

KLASA: 602-02/17-01/73

URBROJ: 2181-170-17-13

Stobreč, 13.10.2017.g.

 

 

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, broj: 39/17), u vezi s člankom 8. i člankom 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Stobreč, po natječaju objavljenom dana 20.09.2017.g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč, radi zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice tehničke kulture i informatike na određeno vrijeme, za nepuno radno vrijeme (22 sata tjedno, tj. 4,4 DRV), dostavlja se sljedeća

 

 

O B A V I J E S T

KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

 

 

Ravnateljica Osnovne škole Stobreč, Marina Baćak, prof., je dana 13.10.2017.g., po prethodno dobivenoj suglasnosti Školskog odbora na sjednici održanoj dana 12.10.2017.g., donijela Odluku o izboru Linde Radinović, iz Solina, na radno mjesto učitelja/ice tehničke kulture i informatike na određeno vrijeme, za nepuno radno vrijeme (22 sata tjedno, tj. 4,4 DRV).

 

 

                                                                                              Ravnateljica:

                                                                                              Marina Baćak, prof.

                                                                                       

                                                                                              

Dostaviti:

-svim kandidatima

-pismohrana 

 

Osnovna škola Stobreč

Ivankova 13

21311 Stobreč

KLASA: 602-02/17-01/75

URBROJ: 2181-170-17-1

Stobreč, 22.09.2017.g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17), Osnovna škola Stobreč, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta:

 

-učitelj/ica razredne nastave - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, zamjena do povratka privremeno odsutne učiteljice na rad,

 

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN, br.: 47/96, 56/01)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je  priložiti:

- životopis,

- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),

- uvjerenje nadležnog suda  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (izvornik).

 

Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

 

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.: 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Stobreč, Ivankova 13, 21311 Stobreč, s naznakom ˝Za natječaj – učitelj razredne nastave˝.

                                                                                           

                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                               Marina Baćak, prof.

Datum objave natječaja: 25.09.2017.g.

 

Osnovna škola Stobreč

Ivankova 13

21311 Stobreč

KLASA: 602-02/17-01/74

URBROJ: 2181-170-17-1

Stobreč, 22.09.2017.g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17), Osnovna škola Stobreč, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta:

 

-učitelj/ica engleskog jezika - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, zamjena do povratka privremeno odsutne učiteljice na rad,

 

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN, br.: 47/96, 56/01)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je  priložiti:

- životopis,

- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),

- uvjerenje nadležnog suda  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (izvornik).

 

Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

 

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.: 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Stobreč, Ivankova 13, 21311 Stobreč, s naznakom ˝Za natječaj – učitelj engleskog jezika˝.

                

                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                               Marina Baćak, prof.

Datum objave natječaja: 25.09.2017.g.

 

Osnovna škola Stobreč

Ivankova 13

21311 Stobreč

KLASA: 602-02/17-01/73

URBROJ: 2181-170-17-1

Stobreč, 19.09.2017.g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17), Osnovna škola Stobreč, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta:

 

-učitelj/ica tehničke kulture i informatike - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (ukupno 22 sata tjedno), zamjena do povratka privremeno odsutne učiteljice na rad,

 

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN, br.: 47/96, 56/01)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je  priložiti:

- životopis,

- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),

- uvjerenje nadležnog suda  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (izvornik).

 

Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

 

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.: 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Stobreč, Ivankova 13, 21311 Stobreč, s naznakom ˝Za natječaj – učitelj tehničke kulture i informatike˝.

                                                                                                                                              

                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                               Marina Baćak, prof.

Datum objave natječaja: 20.09.2017.g.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

GRAD SPLIT

Osnovna škola STOBREČ

Stobreč, Ivankova 13

KLASA: 602-02/17-01/67

URBROJ: 2181-170-17-18

Stobreč, 15.09.2017.g.

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, broj: 39/17), u vezi s člancima 8. i 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Stobreč, po natječaju objavljenom dana 01.09.2017.g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč, radi zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama na određeno nepuno radno vrijeme za 25 sati tjedno, 1 izvršitelj (m/ž), dostavlja se sljedeća

 

 

O B A V I J E S T

KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

 

Ravnateljica Osnovne škole Stobreč, Marina Baćak, prof., je dana 15.09.2017.g., po prethodno dobivenoj suglasnosti Školskog odbora na sjednici održanoj dana 15.09.2017.g.,   donijela Odluku o izboru Ivane Radan iz Splita na radno mjesto pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama na određeno nepuno radno vrijeme za 25 sati tjedno, 1 izvršitelj (m/ž).

 

Ravnateljica:

                                                                                              Marina Baćak, prof.

                                                                                              

                                                                                               

Dostaviti:

-svim kandidatima

-pismohrana

 

Priloženi dokumenti:
UCITELJ.docx

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

GRAD SPLIT

Osnovna škola STOBREČ

Stobreč, Ivankova 13

KLASA: 602-02/17-01/59

URBROJ: 2181-170-17-18

Stobreč, 29.08.2017.g.

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, broj: 39/17), u vezi s člancima 8. i 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Stobreč, po natječaju objavljenom dana 01.08.2017.g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč, radi zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama na određeno nepuno radno vrijeme za 25 sati tjedno, 1 izvršitelj (m/ž), dostavlja se sljedeća

 

O B A V I J E S T

KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

Ravnateljica Osnovne škole Stobreč, Marina Baćak, prof., je dana 29.08.2017.g., po prethodno dobivenoj suglasnosti Školskog odbora na sjednici održanoj dana 29.08.2017.g.,   donijela Odluku o izboru Slavice Čerkez iz Splita na radno mjesto pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama na određeno nepuno radno vrijeme za 25 sati tjedno, 1 izvršitelj (m/ž).

 

Ravnateljica:

                                                                                              Marina Baćak, prof.

                                                                                             

 Dostaviti:

-svim kandidatima

-pismohrana 

 

Osnovna škola Stobreč

Ivankova 13

21311 Stobreč

KLASA: 602-02/17-01/67

URBROJ: 2181-170-17-1

Split, 31. kolovoza 2017.g.

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola Stobreč raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme za 25 sati tjedno (25/40), 1 izvršitelj (m/ž)

 

UVJETI:

Kandidat za pomoćnika u nastavi mora imati završeno minimalno srednjoškolsko obrazovanje te za njegovo angažiranje ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.).

 

Natječaj se raspisuje za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno vrijeme – do završetka nastave u školskoj godini 2017/2018., a najduže do 30. lipnja 2018. godine.

 

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

 

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

 • životopis,
 • presliku domovnice,
 • uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci),
 • presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja.

 

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu je potrebno dostaviti na adresu Osnovne škole Stobreč, Ivankova 13, 21311 Stobreč.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

 

 Ravnateljica:

Marina Baćak, prof.

Datum objave natječaja: 01.09.2017.g.

 

Osnovna škola Stobreč

Ivankova 13

21311 Stobreč

KLASA: 602-02/17-01/59

URBROJ: 2181-170-17-1

Split, 28. srpnja 2017.g.

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola Stobreč raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme za 25 sati tjedno (25/40), 1 izvršitelj (m/ž)

 

UVJETI:

Kandidat za pomoćnika u nastavi mora imati završeno minimalno srednjoškolsko obrazovanje te za njegovo angažiranje ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.).

 

Natječaj se raspisuje za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno vrijeme - do 30. lipnja 2018. godine, temeljem Projektnog prijedloga Grada Splita ˝S pomoćnikom mogu bolje III˝, u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga ˝Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III˝.

 

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

 

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

 • životopis,
 • presliku domovnice,
 • uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci),
 • presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja.

 

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijavu je potrebno dostaviti na adresu Osnovne škole Stobreč, Ivankova 13, 21311 Stobreč.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

                                                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                                     Marina Baćak, prof.

Datum objave natječaja: 01.08.2017.g.

JAVNI NATJEČAJ za davanje na korištenje prostora Škole

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 
GRAD SPLIT
Osnovna škola STOBREČ

KLASA: 602-02/17-01/49
URBROJ: 2181-170-17-1
Stobreč, 25.05.2017.g.

Na  temelju članka 9. Pravilnika o davanju na korištenje prostora u objektima osnovnih škola čiji je osnivač  Grad Split (Službeni glasnik Grada Splita, broj: 50/16., od 07.10.2016.g.) i Odluke Školskog odbora Osnovne škole Stobreč, KLASA: 602-02/17-01/43, URBROJ: 2181-170-17-2, od 24.05.2017.g., Osnovna škola Stobreč, Stobreč, objavljuje

J A V N I    N A T J E Č A J
za davanje na korištenje prostora Škole

I. PODACI O PROSTORU
Osnovna škola Stobreč, Ivankova 13, 21311 Stobreč, daje na korištenje adaptirani prostor za sportsku aktivnost površine oko 82  m². 
Visina naknade za korištenje prostora je 80,00 (osamdeset) kuna po satu.
Prostor se daje na korištenje za sportske aktivnosti: tjelovježba, gimnastika, borilački sportovi, ples.
Prostor se daje na korištenje radnim danima (ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak) iza 17,00 sati te subotom i nedjeljom.
Prijavitelj  je obvezan navesti željeni termin te broj sati korištenja.

II. VRIJEME NA KOJE SE PROSTOR DAJE NA KORIŠTENJE
Prostor se daje na  korištenje u periodu od  1. rujna 2017.g.  do 31. kolovoza 2019.g., osim u vrijeme ljetnog odmora za učenike.

III. UVJETI ZA PRIJAVU
Gore navedeni prostor daje se na korištenje udrugama, ustanovama i pravnim osobama za obavljanje  odgojno-obrazovnih, kulturnih, socijalnih, humanitarnih, znanstvenih, zdravstvenih, sportskih i tehničkih aktivnosti te drugih poslova i djelatnosti uz uvjet:
1.    da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugi odgovarajući registar,
2.    da imaju sjedište na području Grada Splita,
3.    da su upisani u Registar neprofitnih organizacija  pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske te da vode transparentno financijsko poslovanje sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
4.    nemaju  dugovanja s osnove plaćanja doprinosa i poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i Proračunu Grada Splita,
5.    imaju organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti,
6.    da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge (pravne osobe) ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i prekršaje definirane člankom 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26./15.),
7.    prijava na natječaj mora sadržavati sve tražene podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajnom dokumentacijom,
8.    uredno su ispunili sve obveze temeljem ranije sklopljenih ugovora o korištenju prostora sa školom.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE
Prijava na natječaj mora sadržavati:                                
1.    izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana, odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra,
2.    izvadak iz Registra neprofitnih organizacija,
3.    presliku važećeg  statuta udruge sa svim  izmjenama i dopunama,
4.    ispunjeni obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Splita,
5.    potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a koja nije starija od 30 dana od dana objave natječaja,
6.    popis zaposlenih osoba  (na određeno i neodređeno vrijeme),
7.    uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe udruge (pravne osobe) ne vodi kazneni postupak, koje nije starije od 60 dana od dana objave natječaja.

V. NAČIN, ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝Za natječaj-korištenje školskog prostora (za sportske aktivnosti) – Ne otvarati˝ u roku od 30 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Škole odnosno od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u dnevnom listu ˝Večernji list˝.
Prijave se dostavljaju na adresu Škole: Osnovna škola Stobreč, Ivankova 13, 21311 Stobreč.

VI. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, KRITERIJI I MJERILA ZA BODOVANJE
Kriteriji i mjerila za bodovanje prijava pristiglih na natječaju su: 
 
1.  Godine aktivnog djelovanja podnositelja prijave
- za svaku godinu aktivnog djelovanja ......................................1 bod

2.  Broj zaposlenika  (na neodređeno vrijeme)
-  do 2 ...................................................................................1 bod
-  od 3 do 5.............................................................................3 boda
-  od 6 do 10.......................................................................... 5 bodova
-  više od 10.......................................................................... 7 bodova

3. Broj članova udruge i /ili volontera
-  do 5 .................................................................................. 1 bod
-  od 6 do 10 ........................................................................  3 boda
-  od 11 do 20........................................................................ 5 bodova
-  od 21 do 30 ...................................................................... 7 bodova
-  više od 30 ........................................................................ 9 bodova

4.  Neposredan rad s korisnicima usluga
-  rad s korisničkim skupinama do 5 korisnika................................. 1 bod
-  rad s korisničkim skupinama od 6 do 10 korisnika .................... 3 boda
-  rad s korisničkim skupinama od 11 do 20 korisnika ..................5 bodova
-  rad s korisničkim skupinama od 21  do 40 korisnika.................7 bodova
-  rad s korisničkim skupinama iznad 40 korisnika.....................10 bodova
5. Ostvarena priznanja, uspjesi, nagrade i sl.
-  državna ........................................................................8 bodova
-  Grada Splita................................................................ ...4 boda
-  strukovna ...................................................................... 2 boda

6.  Prethodno korištenje prostora
-  Prethodno uredno korištenje istog prostora u osnovnoj školi (uredno izvršavanje ugovornih obveza temeljem ranijih ugovora).................... 3 boda

7. Neposredna uključenost učenika škole u planirane aktivnosti
- učenici škole u velikoj mjeri će biti uključeni u planirane  aktivnosti......2 boda
- korisničku skupinu čine isključivo učenici škole......................................8 bodova

Ukoliko je prijavu za korištenje prostora podnijela pravna osoba kriterij za odabir je najpovoljnija ponuda. Bodovi ostvareni prema gore navedenim kriterijima i mjerilima se zbrajaju. Na temelju zbroja bodova za svakog podnositelja zahtjeva Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje utvrđuje prijedlog liste za dodjelu prostora na korištenje na određeno vremensko razdoblje. Ako dva ili više  podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova prednost na listi ima podnositelj zahtjeva koji je ostvario više bodova po kriteriju:

1. Neposredan rad s korisnicima usluga,
2. Neposredna uključenost učenika škole u planirane aktivnosti.

Isti prostor može se dati na korištenje većem broju korisnika u različitim terminima.

VII.  UPUTE O PRAVU PRIGOVORA 
Podnositelj prijave kojem nije odobreno korištenje prostora na određeno vremensko razdoblje ima pravo prigovora u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti  Povjerenstva za dodjelu prostora na korištenje o statusu pojedine  prijave. Prigovor se može podnijeti isključivo na bodovanje nekog kriterija, ukoliko prijavitelj smatra da je u prijavi dostavio dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.
Prigovor se podnosi u pisanom obliku Povjerenstvu za prigovore. Prigovor ne odgađa daljnju provedbu natječajnog postupka. Odluka Povjerenstva za prigovore o prigovoru je konačna.

VIII. OBAVIJEST O POTPISIVANJU UGOVORA
Na temelju konačne liste prema kriterijima i mjerilima iz točke VI. Natječaja ravnateljica Škole sklapa ugovor o korištenju prostora s korisnicima prostora kojim se reguliraju međusobna prava i obveze. Ugovor se sklapa u pisanom obliku najkasnije 30 dana od dana donošenja konačne liste za dodjelu na korištenje prostora škole na određeno vremensko razdoblje.

Predsjednik Školskog odbora:
Predrag Lovrinčević, prof.
                
                 

Informatika

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

GRAD SPLIT

Osnovna škola STOBREČ

Stobreč, Ivankova 13

KLASA: 602-02/17-01/6

URBROJ: 2181-170-17-12

Stobreč, 16.03.2017.g.

 

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, broj: 63/14), u vezi s člankom 8. i člankom 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Stobreč, po natječaju objavljenom dana 13.02.2017.g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč, radi zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice informatike na određeno vrijeme, za nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno, tj. 4 DRV), dostavlja se sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

Ravnateljica Osnovne škole Stobreč, Marina Baćak, prof., je dana 16.03.2017.g., po prethodno dobivenoj suglasnosti Školskog odbora na sjednici održanoj dana 15.03.2017.g., donijela Odluku o izboru Marine Molnar, iz Kaštel Kambelovca, na radno mjesto učitelja/ice informatike na određeno vrijeme, za nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno, tj. 4 DRV).

 

                                                                                              Ravnateljica:

                                                                                              Marina Baćak, prof.

                                                                                                                                                                                     

Dostaviti:

-svim kandidatima

-pismohrana 

 

Osnovna škola Stobreč

Ivankova 13

21311 Stobreč

KLASA: 602-02/17-01/6

URBROJ: 2181-170-17-1

Stobreč, 09.02.2017.g.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17), Osnovna škola Stobreč, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta:

 

-učitelj/ica informatike - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (ukupno 20 sati tjedno), zamjena do povratka privremeno odsutne učiteljice na rad,

 

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je  priložiti:

- životopis,

- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),

- uvjerenje nadležnog suda  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (izvornik).

 

Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

 

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.: 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Stobreč, Ivankova 13, 21311 Stobreč, s naznakom ˝Za natječaj – učitelj informatike˝.

Datum objave natječaja: 13.02.2017.g.                                                                                 

 

                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                               Marina Baćak, prof.

 


REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 
GRAD SPLIT
Osnovna škola STOBREČ
Stobreč, Ivankova 13
KLASA: 602-02/16-01/95
URBROJ: 2181-170-16-15
Stobreč, 04.11.2016.g.


Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, broj: 63/14), u vezi s člancima 8. i 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Stobreč, po natječaju objavljenom dana 20.10.2016.g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč, radi zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama na određeno nepuno radno vrijeme za 25 sati tjedno, 1 izvršitelj (m/ž), dostavlja se sljedeća 


O B A V I J E S T
KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA


Ravnateljica Osnovne škole Stobreč, Marina Baćak, prof., je dana 03.11.2016.g., po prethodno dobivenoj suglasnosti Školskog odbora na sjednici održanoj dana 03.11.2016.g.,   donijela Odluku o izboru Ilke Stanić iz Splita na radno mjesto pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama na određeno nepuno radno vrijeme za 25 sati tjedno, 1 izvršitelj (m/ž).

 

Ravnateljica:
    Marina Baćak, prof.
    


Osnovna škola Stobreč    
Ivankova 13
21311 Stobreč    
KLASA: 602-02/16-01/95
URBROJ: 2181-170-16-1
Split, 20. listopada 2016.g.    
    
Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14) Osnovna škola Stobreč raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

1.    pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme za 25 sati tjedno (25/40), 1 izvršitelj (m/ž)

UVJETI: 
Kandidat za pomoćnika u nastavi mora imati završeno minimalno srednjoškolsko obrazovanje te za njegovo angažiranje ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14).

Natječaj se raspisuje za izbor pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama, na određeno vrijeme - do završetka nastave u školskoj godini 2016/2017., a najduže do 30. lipnja 2017. godine.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:
-    životopis,
-    presliku domovnice,
-    uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci),
-    presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja.

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu je potrebno dostaviti na adresu Osnovne škole Stobreč, Ivankova 13, 21311 Stobreč.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.


                                                                                                 Ravnateljica:
                                           Marina Baćak, prof.


ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

GRAD SPLIT

Osnovna škola STOBREČ

Stobreč, Ivankova 13

KLASA: 602-02/16-01/72

URBROJ: 2181-170-16-14

Stobreč, 12.09.2016.g.

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, broj: 63/14), u vezi s člancima 8. i 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Stobreč, po natječaju objavljenom dana 26.08.2016.g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč, radi zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama na određeno nepuno radno vrijeme za 25 sati tjedno, 1 izvršitelj (m/ž), dostavlja se sljedeća

 

 

O B A V I J E S T

KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

Ravnateljica Osnovne škole Stobreč, Marina Baćak, prof., je dana 12.09.2016.g., po prethodno dobivenoj suglasnosti Školskog odbora na sjednici održanoj dana 12.09.2016.g.,   donijela Odluku o izboru Slavice Čerkez iz Splita na radno mjesto pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama na određeno nepuno radno vrijeme za 25 sati tjedno, 1 izvršitelj (m/ž).

 

 

 

Ravnateljica:

Marina Baćak, prof.

                                                                                         

                                                                                                                                                 

Dostaviti:

-svim kandidatima

-pismohrana 

 


NATJEČAJ - UČITELJ / UČITELJICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE


Radno mjesto

Mjesto rada: STOBREČ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 12.9.2016.

Natječaj vrijedi do: 20.9.2016.


Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis;
- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice);
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome);
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjesci (izvornik);
- potvrdu o nezaposlenosti; 
- potvrda HZMO-a o radnom iskustvu;


Poslodavac

Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA STOBREČ

Kontakt: pismena zamolba: IVANKOVA 13, 21311 STOBREČ

 


Osnovna škola Stobreč

Ivankova 13

21311 Stobreč

 

KLASA: 602-02/16-01/72

URBROJ: 2181-170-16-1

Split, 26. kolovoza 2016.g.

 

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14) Osnovna škola Stobreč raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme za 25 sati tjedno (25/40), 1 izvršitelj (m/ž)

 

UVJETI:

Kandidat za pomoćnika u nastavi mora imati završeno minimalno srednjoškolsko obrazovanje te za njegovo angažiranje ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14).

 

Natječaj se raspisuje za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno vrijeme - do 30. lipnja 2017. godine, temeljem Projektnog prijedloga Grada Splita ˝S pomoćnikom mogu bolje II˝, u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga ˝Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama˝.

 

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

-životopis,
-presliku domovnice,
-uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci),
-presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja.

 

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu je potrebno dostaviti na adresu Osnovne škole Stobreč, Ivankova 13, 21311 Stobreč.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

 

 

                                                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                                     Marina Baćak, prof.

 


Osnovna škola STOBREČ
Stobreč, Ivankova 13
KLASA: 602-02/16-01/38
URBROJ: 2181-170-16-3
Stobreč, 21.06.2016.g.


Na temelju članka 42. Zakona o ustanovama (˝Narodne novine˝, broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 70. Statuta Osnovne škole Stobreč, Stobreč, po natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Stobreč, objavljenom dana 02.05.2016.g. u dnevnom tisku Večernji list d.o.o. i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč, dostavlja se sljedeća 


OBAVIJEST KANDIDATIMA 
o rezultatima natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 
Osnovne škole Stobreč


Školski odbor Osnovne škole Stobreč je na sjednici održanoj dana 21.06.2016.g., uz prethodnu suglasnost ministra Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, donio Odluku, KLASA: 602-02/16-01/63, URBROJ: 2181-170-16-2, od 21.06.2016.g., kojom se Marina Baćak, prof., imenuje ravnateljicom Osnovne škole Stobreč na određeno vrijeme od pet (5) godina s danom 21.07.2016.g..

Pouka o pravnom lijeku: 
Svaki kandidat koji je podnio prijavu na ovaj natječaj ima pravo pregledati natječajni materijal i u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod Općinskog suda u Splitu.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju, a tužba se podnosi Općinskom sudu u Splitu.

                                    
 Predsjednik Školskog odbora:
Ivica Katić, dipl.ing.    

                                                                                     
    
Dostaviti:
-    svim kandidatima
-    pismohrana 


OSNOVNA ŠKOLA STOBREČ
Školski odbor Osnovne škole Stobreč
Stobreč, Ivankova 13
KLASA: 602-02/16-01/38
URBROJ: 2181-170-16-1
Stobreč, 27.04.2016.g.

Na temelju članaka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (˝Narodne novine˝, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.) i članka 61. Statuta Osnovne škole Stobreč, Stobreč, Školski odbor Osnovne škole Stobreč raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

 

I.

Uvjeti:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij,
2. uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3. najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

II.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke I. redni broj 1. ovog Natječaja, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

III.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz točke I. redni broj 1. ovog Natječaja ili točke II. ovog Natječaja, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (˝Narodne novine˝, broj: 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

IV.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, sljedeću dokumentaciju:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
- dokaz o državljanstvu (domovnica),
- dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja,
- dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a i potvrda osnovne i/ili srednje škole o vrsti i trajanju poslova),
- uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),
- dokaz o obavljanju dužnosti ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem točke III. ovog Natječaja.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Prijavu na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Stobreč, Ivankova 13, 21311 Stobreč, u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝natječaj za ravnatelja - ne otvaraj˝.

                        Predsjednik Školskog odbora: Ivica Katić, dipl. ing.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Stobreč objavljen je dana 02. svibnja 2016.g. u dnevnom tisku Večernji list d.o.o. te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč.

 


Stručno osposobljavanje za računovodstvo - za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Natječaj vrijedi od: 11.1.2016.

Natječaj vrijedi do: 19.1.2016.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Ekonomski fakultet

Radno iskustvo: Bez radnog iskustva

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, dokaz o državljanstvu (preslik domovnice), dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik), potvrda o nezaposlenosti;

Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA STOBREČ

Kontakt: pismena zamolba: IVANKOVA 13, 21311 STOBREČ

 


REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 
GRAD SPLIT
Osnovna škola STOBREČ
Stobreč, Ivankova 13
KLASA: 602-02/15-01/109
URBROJ: 2181-170-15-12
Stobreč, 16.10.2015.g.

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, broj: 63/14), u vezi s člankom 8. i člankom 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Stobreč, po natječaju objavljenom dana 28.09.2015.g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč, radi zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice njemačkog jezika na određeno vrijeme, za nepuno radno vrijeme (31 sat tjedno, tj. 6,2 DRV), dostavlja se sljedeća 

O B A V I J E S T
KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

Ravnateljica Osnovne škole Stobreč, Marina Baćak, prof., je dana 16.10.2015.g., po prethodno dobivenoj suglasnosti Školskog odbora na sjednici održanoj dana 15.10.2015.g., donijela Odluku o izboru Anite Markovine, iz Kaštel Lukšića, na radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika na određeno vrijeme, za nepuno radno vrijeme (31 sat tjedno, tj. 6,2 DRV).

 

    Ravnateljica:
    Marina Baćak, prof.
    
    _____________________
    

Dostaviti:
-    svim kandidatima
-    pismohrana 


REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

GRAD SPLIT

Osnovna škola STOBREČ

Stobreč, Ivankova 13

KLASA: 602-02/15-01/99

URBROJ: 2181-170-15-14

Stobreč, 01.10.2015.g.

Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, broj: 63/14), u vezi s člancima 8. i 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Stobreč, po natječaju objavljenom dana 15.09.2015.g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč, radi zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama na određeno nepuno radno vrijeme za 25 sati tjedno, 1 izvršitelj (m/ž), dostavlja se sljedeća

 

O B A V I J E S T

KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

Ravnateljica Osnovne škole Stobreč, Marina Baćak, prof., je dana 30.09.2015.g., po prethodno dobivenoj suglasnosti Školskog odbora na sjednici održanoj dana 29.09.2015.g.,   donijela Odluku o izboru Božene Galov, diplomirane pravnice, na radno mjesto pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama na određeno nepuno radno vrijeme za 25 sati tjedno, 1 izvršitelj (m/ž).

 

Ravnateljica:

                                                                                              Marina Baćak, prof.

                                                                                                                                                                              

Dostaviti:

-svim kandidatima

-pismohrana 


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), Osnovna škola Stobreč, raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:

-    učitelj/ica njemačkog jezika - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena do povratka privremeno odsutne učiteljice na rad, nepuno radno vrijeme (ukupno 31 sat tjedno) 

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)

Uz prijavu na natječaj potrebno je  priložiti: 
- životopis,
- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
- uvjerenje nadležnog suda  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (izvornik). 

Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.
Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.
Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.: 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Stobreč, Ivankova 13, 21311 Stobreč, s naznakom ˝Za natječaj – učitelj njemačkog jezika˝.

Datum objave natječaja: 28.09.2015.g.    
    Ravnateljica:
    Marina Baćak, prof.    


Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14) Osnovna škola Stobreč raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme za 25 sati tjedno (25/40), 1 izvršitelj (m/ž)

UVJETI:

Kandidat za pomoćnika u nastavi mora imati završenu najmanje srednju stručnu spremu (četverogodišnji program), te za njegovo angažiranje ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14).

Natječaj se raspisuje za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno vrijeme - do 30. lipnja 2016. godine, temeljem Projektnog prijedloga Grada Splita ˝S pomoćnikom mogu bolje˝, u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga ˝Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama˝.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

životopis,
presliku domovnice,
uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci),
presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja.

 

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu je potrebno dostaviti na adresu Osnovne škole Stobreč, Ivankova 13, 21311 Stobreč.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

                                                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                                     Marina Baćak, prof.


REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

GRAD SPLIT

Osnovna škola STOBREČ

Stobreč, Ivankova 13

KLASA: 602-02/15-01/85

URBROJ: 2181-170-15-18

Stobreč, 07.09.2015.g.

Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, broj: 63/14), u vezi s člancima 8. i 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Stobreč, po natječaju objavljenom dana 24.08.2015.g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč, radi zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama na određeno nepuno radno vrijeme za 25 sati tjedno, 3 izvršitelja (m/ž), dostavlja se sljedeća

O B A V I J E S T

KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

Ravnateljica Osnovne škole Stobreč, Marina Baćak, prof., je dana 03.09.2015.g. donijela Odluku o izboru:

Anamarie Radosoljić, magistre primarnog obrazovanja,
Ane Tolo, magistre primarnog obrazovanja,
Maje Demarie, dipl. učiteljice s pojačanim programom iz nastavnog predmeta hrvatski jezik,

na radna mjesta pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama na određeno nepuno radno vrijeme za 25 sati tjedno, 3 izvršitelja (m/ž).

Ravnateljica:

                                                                                              Marina Baćak, prof.

                                                                                                                                                                                       

Dostaviti:

-svim kandidatima

-pismohrana


Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14) Osnovna škola Stobreč raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme za 25 sati tjedno (25/40), 3 izvršitelja (m/ž)

 

UVJETI:

Kandidat za pomoćnika u nastavi mora imati završenu najmanje srednju stručnu spremu (četverogodišnji program), te za njegovo angažiranje ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14).

Natječaj se raspisuje za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno vrijeme- do 30. lipnja 2016. godine, temeljem Projektnog prijedloga Grada Splita „S pomoćnikom mogu bolje“, u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

životopis,
presliku domovnice,
uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci),
presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja.

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu je potrebno dostaviti na adresu Osnovne škole Stobreč, Ivankova 13, 21311 Stobreč.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

 

                                                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                                                                    Marina Baćak, prof.


REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

GRAD SPLIT

Osnovna škola STOBREČ

Stobreč, Ivankova 13

KLASA: 602-02/15-01/64

URBROJ: 2181-170-15-10

Stobreč, 27.05.2015.g.

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, broj: 63/14), u vezi s člankom 8. i člankom 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Stobreč, po natječaju objavljenom dana 11.05.2015.g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč, radi zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice tehničke kulture i informatike na određeno vrijeme, za nepuno radno vrijeme (22 sata tjedno, tj. 4,4 DRV), dostavlja se sljedeća

O B A V I J E S T

KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

Ravnateljica Osnovne škole Stobreč, Marina Baćak, prof., je dana 27.05.2015.g., po prethodno dobivenoj suglasnosti Školskog odbora na sjednici održanoj dana 26.05.2015.g., donijela Odluku o izboru Nikole Lepetića, iz Splita, na radno mjesto učitelja/ice tehničke kulture i informatike na određeno vrijeme, za nepuno radno vrijeme (22 sata tjedno, tj. 4,4 DRV).

                                                                                              Ravnateljica:

                                                                                              Marina Baćak, prof.

 


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), Osnovna škola Stobreč, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta:

 

-učitelj/ica tehničke kulture i informatike - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena do povratka privremeno odsutne učiteljice na rad, nepuno radno vrijeme (ukupno 22 sata tjedno)

 

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je  priložiti:

- životopis,

- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),

- uvjerenje nadležnog suda  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (izvornik).

 

Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

 

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.: 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Stobreč, Ivankova 13, 21311 Stobreč, s naznakom ˝Za natječaj – učitelj tehničke kulture i informatike˝.

 

________________


Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, broj: 63/14), u vezi s člankom 8. i člankom 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Stobreč, po natječaju objavljenom dana 05.03.2015.g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč, radi zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice informatike na određeno vrijeme, za nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno, tj. 4 DRV), dostavlja se sljedeća

O B A V I J E S T

KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

 

 

Ravnateljica Osnovne škole Stobreč, Marina Baćak, prof., je dana 25.03.2015.g., po prethodno dobivenoj suglasnosti Školskog odbora na sjednici održanoj dana 24.03.2015.g., donijela Odluku o izboru Marine Molnar na radno mjesto učitelja/ice informatike na određeno vrijeme, za nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno, tj. 4 DRV).

                                                                                              Ravnateljica:

                                                                                              Marina Baćak, prof.


Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, broj: 63/14), u vezi s člankom 8. i člankom 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Stobreč, po natječaju objavljenom dana 12.02.2015.g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč, radi zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice engleskog jezika na određeno vrijeme, za puno radno vrijeme, dostavlja se sljedeća

O B A V I J E S T

KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

Ravnateljica Osnovne škole Stobreč, Marina Baćak, prof., je dana 04.03.2015.g., po prethodno dobivenoj suglasnosti Školskog odbora na sjednici održanoj dana 03.03.2015.g., donijela Odluku o izboru Antonije Županov, iz Splita, na radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika na određeno vrijeme, za puno radno vrijeme.

                                                                                              Ravnateljica:

                                                                                              Marina Baćak, prof.

 


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Osnovna škola Stobreč, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta:

 

 • učitelj/ica informatike - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (ukupno 20 sati tjedno), zamjena do povratka privremeno odsutne učiteljice na rad,

 

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.:87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je  priložiti:

- životopis,

- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),

- uvjerenje nadležnog suda  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (izvornik).

 

Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

 

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Sukladno članku 13.stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.: 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Stobreč, Ivankova 13, 21311 Stobreč, s naznakom ˝Za natječaj – učitelj informatike˝.

 

Datum objave natječaja: 05.03.2015.g.                                                                                  

 

                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                               Marina Baćak, prof.

                                                                                               ____________________


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 126/12, 94/13 i 152/14), Osnovna škola Stobreč, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta:

 

-         učitelj/ica engleskog jezika - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, zamjena do povratka privremeno odsutne učiteljice na rad,

 

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 126/12, 94/13i 152/14)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je  priložiti:

- životopis,

- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),

- uvjerenje nadležnog suda  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (izvornik).

 

Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

 

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu I potpisanu prijavu nanatječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Kandidati koji se poposebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.: 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama I oglasnoj ploči Hrvatskogzavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnim stranicama I oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Stobreč, Ivankova 13, 21311 Stobreč, s naznakom ˝Za natječaj – učitelj engleskog jezika˝.

 

Datum objave natječaja: 12.02.2015.g.                                                                                   

Ravnateljica:

Marina Baćak, prof.

 


REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

GRAD SPLIT

Osnovna škola STOBREČ

Stobreč, Ivankova 13

KLASA: 602-02/14-01/317

URBROJ: 2181-170-14-44

Stobreč, 22.12.2014.g.

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, broj: 63/14), u vezi s člankom 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Stobreč, u predmetu radi zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice razredne nastave na neodređeno vrijeme, za puno radno vrijeme, dostavlja se sljedeća

O B A V I J E S T

KANDIDATIMA NATJEČAJA

za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave objavljenog dana 10.10.2014.g.

U odnosu na Obavijest ove Škole, KLASA: 602-02/14-01/317, URBROJ: 2181-170-14-43, od 03.12.2014.g., kojom vas obavještavamo da će natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave na neodređeno vrijeme, za puno radno vrijeme, biti ponovljen, obavještavamo vas kako slijedi.

Ravnateljica Osnovne škole Stobreč, Marina Baćak, prof., je dana 18.12.2014.g., po prethodno dobivenoj suglasnosti Školskog odbora na sjednici održanoj dana 18.12.2014.g., donijela Odluku o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice razredne nastave na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, s Tihanom Ivković, diplomiranom učiteljicom s pojačanim programom iz nastavnog predmeta engleski jezik, a koju osobu je radi zapošljavanja na navedenom radnom mjestu Osnovnoj školi Stobreč uputio Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji po Uputnici zajedničkog Povjerenstva za viškove i manjkove u osnovnoškolskim ustanovama Splitsko-dalmatinske županije.

Slijedom svega navedenog, a postupajući u skladu sa st.4. čl.1., čl.23., čl.24. i čl.25. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, br.: 63/14), obavještavamo vas da natječaj za navedeno radno mjesto neće biti ponovljen.

                                                                                             Ravnateljica:  Marina Baćak, prof.                                                                                         

Dostaviti:

 • svim kandidatima
 • pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

GRAD SPLIT

Osnovna škola STOBREČ

Stobreč, Ivankova 13

KLASA: 602-02/14-01/317

URBROJ: 2181-170-14-43

Stobreč, 03.12.2014.g.

Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, broj: 63/14), u vezi s člankom 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) i člankom 75. Statuta Osnovne škole Stobreč, po natječaju objavljenom dana 10.10.2014.g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč, radi zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice razredne nastave na neodređeno vrijeme, za puno radno vrijeme, dostavlja se sljedeća

 

O B A V I J E S T

KANDIDATIMA NATJEČAJA

 

Ravnateljica Osnovne škole Stobreč, Marina Baćak, prof., je dana 02.12.2014.g. donijela Odluku, KLASA: 602-02/14-01/317, URBROJ: 2181-170-14-42, da se radni odnos za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave na neodređeno vrijeme, za puno radno vrijeme, s izabranim kandidatom neće zasnovati zbog objektivnih razloga.

Natječaj za navedeno radno mjesto će biti ponovljen.

 

                                                                                              Ravnateljica:

                                                                                              Marina Baćak, prof.

                                                                                              

                 Dostaviti:

 • svim kandidatima
 • pismohrana

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

GRAD SPLIT

Osnovna škola STOBREČ

Stobreč, Ivankova 13

KLASA: 602-02/14-01/360

URBROJ: 2181-170-14-18

Stobreč, 17.12.2014.g.

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, broj: 63/14), u vezi s člancima8. i 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Stobreč, po natječaju objavljenom dana 21.11.2014.g.na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč, radi zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu pomoćnik/pomoćnica u nastavi na određeno vrijeme, za puno radno vrijeme, dostavlja se sljedeća

O B A V I J E S T

KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

Ravnateljica Osnovne škole Stobreč, Marina Baćak, prof., je dana 02.12.2014.g. donijela Odluku o izboru Ane Knezović, magistre primarnog obrazovanja, iz Podstrane, na radno mjesto pomoćnika/pomoćnice u nastavi na određeno vrijeme, za puno radno vrijeme.

                                                                                              Ravnateljica:

                                                                                              Marina Baćak, prof.

                                                                                              

               Dostaviti:

 • svim kandidatima
 • pismohrana

 


POMOĆNIK / POMOĆNICA U NASTAVI
 

Radno mjesto


STOBREČ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


1


Na određeno; novootvoreni poslovi


Puno radno vrijeme


Nema smještaja


U cijelosti


21.11.2014


29.11.2014


 

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 


Nije važno 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA STOBREČ

 


pismena zamolba: IVANKOVA 13, 21311 STOBREČ


Odluka ravnateljice o izboru učitelja/ice tehničke kulture i informatike nalazi se na podstranici Pristup informacijama.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13), Osnovna škola  Stobreč, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta:

 

 • učitelj/ica tehničke kulture i informatike - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena do povratka privremeno odsutne učiteljice na rad, nepuno radno vrijeme (ukupno 22 sata tjedno)

 

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je  priložiti:

- životopis,

- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),

- uvjerenje nadležnog suda  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (izvornik).

 

Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

 

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu  i potpisanu prijavu nanatječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave nanatječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Sukladno članku 13.stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.: 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Stobreč, Ivankova 13, 21311 Stobreč, s naznakom ˝Za natječaj – učitelj tehničke kulture i informatike˝.

 

Datum objave natječaja: 21.10.2014.g.


Odluka ravnateljice o izboru učitelja/ice razredne nastave nalazi se na podstranici Pristup informacijama.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13), Osnovna škola Stobreč, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta:

 

 • učitelj/ica razredne nastave- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, upražnjeni poslovi (puno radno vrijeme)   

 

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je  priložiti:

- životopis,

- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),

- uvjerenje nadležnog suda  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci,

 

Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

 

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.: 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stobreč.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Stobreč, Ivankova 13, 21311 Stobreč, s naznakom ˝Za natječaj – učitelj razredne nastave˝.

 

Datum objave natječaja: 10.10.2014.g.

 

 


Odluka ravnateljice o izboru tajnice nalazi se na podstranici Pristup informacijama.


Popis kandidata koji su prošli školsku selekciju za radno mjesto tajnika/ice, a koji se upućuju na psihologijsko testiranje na Zavod za zapošljavanje, Split (Bihaćka 2c, 3.kat, Dvorana A), 17.12.2013. u 8:30 sati.


1. Mirjana Čulić
2. Martina Juretić
3. Petar Kapov
4. Tamara Martinić
5. Maja Mijatović
6. Ana Novinc
7. Igor Skoko


Na temelju članka 8. i 24. Pravilnika o radu Osnovne škole STOBREČ, Povjerenstvo za provedbu natječaja  za prijam tajnika/ice u radni odnos na neodređeno vrijeme upućuje

 

 

POZIV NA TESTIRANJE

 

            Dana 16. prosinca 2013. godine (ponedjeljak) u 09.00 sati u zgradi Osnovne škole STOBREČ, Stobreč, Ivankova 13, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

 

TAJNIKA/TAJNICE

 

temeljem objavljenog natječaja za prijam tajnika/ice škole na neodređeno vrijeme od 29.11.2013. na mrežnim stanicama OŠ STOBREČ (www.os-stobrec.skole.hr) i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Kandidati/kinje koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

 

Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na natječaj povučena.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata ažurirani s posljednjim izmjenama su:

 

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13),
 2. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
 3. Zakon  o radu ( „Narodne novine“ broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13)
 4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)
 5. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)

 

Testiranje će provoditi Povjerenstvo za provedbu navedenog natječaja.

 

Također obavještavamo sve kandidate/kinje koji će zadovoljiti na testiranju da će biti testirani i od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Split u utorak 17.12.2013. u 8.30. U ponedjeljak 16.12.2013. iza 15.00 sati na mrežnim stranicama škole bit će popis kandidata koji će se testirati u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Split.

 

Popis kandidata se nalazi u prilogu.

 

Ovaj Poziv objavljen je na mrežnoj stranici OŠ STOBREČ, i na oglasnoj ploči škole, Ivankova 13, Stobreč.

 

KLASA: 602-02/13-01/446

URBROJ: 2181-170-13-01

Stobreč, 11.12.2013.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i mogu pristupiti na testiranje su:

 

 1. IGOR SKOKO
 2. SUZANA BEŽOVAN IVANČEV
 3. ZRINKA TIČIĆ
 4. MIRJANA ČULIĆ
 5. NIKOLINA ŽIVKOVIĆ
 6. DANIJELA MAKRIĆ
 7. ANITA BONACIN
 8. MAJA MIJATOLIĆ
 9. IVANA GUDELJ
 10. DIJANA ANČIĆ
 11. ROKO BRITVIĆ
 12. MATIJA LETICA
 13. MARTINA ROGULJIĆ
 14. MARINA KRSTULOVIĆ
 15. ZRINKA GRUBIĆ
 16. JAKŠA TOPIĆ
 17. ANA NOVINC
 18. INES SMOJE
 19. DRAŽENA KVASINA
 20. INES ČATIĆ
 21. MIA BOŽIĆ MIHANOVIĆ
 22. ZRINKA BALIĆ
 23. MARIJANA SKOK
 24. ADRIANA BLAŽEVIĆ MARETIĆ
 25. BOŠKA KATIĆ
 26. ANA BAKOTA
 27. SANDRA IVANIŠEVIĆ
 28. TAMARA MARTINIĆ
 29. KRISTINA BEZIĆ
 30. MARTINA JURETIĆ
 31. ALENKA GRUBIŠIĆ
 32. PETAR KAPOV
 33. KRISTINA DRAGIN JELIĆ
 34. MARIJA KADIĆ BRSTILO
 35. ZRINKA DUKAN
 36. IVANA MILARDOVIĆ
 37. IVO BRKLJAČIĆ
 38. MARIJO POPOVIĆ

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12.,  86/12., 126/12. i 94/13) i članka 8. i 24. Pravilnika o radu OŠ STOBREČ od 19. veljače 2013. godine, ravnateljica Osnovne škole STOBREČ, 29.11. 2013. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos:

 

 1. Tajnik/tajnica - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, upražnjeni poslovi (puno radno vrijeme)   

UVJETI:

 

 • sveučilišni diplomski studij pravne ili stručni studij upravne struke

 

Uz prijavu  na natječaj potrebno je  priložiti:

- životopis,

                - dokaz o državljanstvu (domovnica),

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),

- uvjerenje nadležnog suda  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci,

 

 

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, Povjerenstvo za provođenje natječaja provest će provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem pisanog testiranja u školi, i testiranje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Na mrežnim stranicama Osnovne škole STOBREČ (www.os-stobrec.skole.hr) objavit će se način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, te ostvaruju pravo pristupiti provjeri, te vrijeme i mjesto održavanja provjere, i to sve najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom (preslike dokumenata) o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana od dana objave natječaja, odnosno zaključno do 07.12.2013. godine,  s naznakom „Za natječaj – tajnik“,  na adresu: Osnovna škola STOBREČ, Ivankova 13, 21311 Stobreč

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 602-02/13-01/428

URBROJ: 2181-170-13-01

Stobreč, 28.11.2013.

 

 


POMAGAČ/ POMAGAČICA U NASTAVI

 

Radno mjesto


Mjesto rada: STOBREČ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 26.11.2013.


Natječaj vrijedi do: 04.12.2013.


 

Posloprimac


Razina obrazovanja:

 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska

Radno iskustvo:Nije važno


Ostale informacije:

Zapošljavanje po programu javnih radova-mjera "Mladi za mlade".
Nezaposlene osobe do 29 godina starosti sa završenim gimnazijskim obrazovanjem ili prvim stupnjem
visokoškolskog obrazovanja, koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana.


 

Poslodavac


Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA STOBREČ


Kontakt:pismena zamolba: 21311 STOBREČ, Ivankova 13, OŠ STOBREČ Osnovna škola STOBREČ, Stobreč

 Ivankova 13

 

                                                       objavljuje

 

 N A T J E Č A J

za popunu slijedećih radnih  mjesta

 

1. učitelj engleskog jezika  - jedan izvršitelj/ica  na određeno puno

  radno vrijeme do povratka učiteljice s porodiljnog dopust

2. učitelj hrvatskog jezika - jedan izvršitelj/ica određeno puno radno     vrijeme do povratka učiteljice s bolovanja

3. učitelj tehničke kulture i informatike - jedan izvršitelj/ica na određeno,  

  puno radno vrijeme do povratka učiteljice s porodnog dopusta

 

Uvjeti: Prema odredbama  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi ( „N.N.“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. , 86/12. i 94/13.),

 

Uz prijavu dostaviti: kratak životopis, presliku domovnice, presliku diplome, potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi- ne stariju od šest mjeseci .     

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole u roku 8 dana od  objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje i Škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

Datum objave: 14.10.2013.god.

 


Natječaj za radna mjesta učitelja/ice

                                

Osnovna škola STOBREČ, Stobreč

 Ivankova 13

 

objavljuje

 

 N A T J E Č A J

za radno  mjesto

 

1. učitelj engleskog jezika  - jedan izvršitelj/ica  na određeno, puno  

  radno vrijeme - do povratka odsutne djelatnice s bolovanja a najdulje

  do 30.06.2013.god.

 

Uvjeti: Sukladno odredbama  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi ( „N.N.“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. i 86/12.).

 

Uz prijavu dostaviti: kratak životopis, presliku domovnice, presliku diplome, potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne stariju od šest mjeseci .     

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole u roku 8 dana od  objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje i Škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Datum objave: 09.05.2013.god.

Brze poveznice


Školski vrt


Vremenska prognoza

TražilicaOglasna ploča

Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


šk. god. 2021./2022.

status Eko škole od 13. svibnja 2016. g. 


Anketa
Doručak je važan obrok u danu. Doručkujem:

Korisni linkovi

Forum

Arhiva dokumenata

Brojač posjeta
Ispis statistike od 29. 8. 2011.

Ukupno: 690868
Danas: 106
preskoči na navigaciju